Jeste� w: Strona g��wna >> Architektura >> Pozosta�e pomieszczenia


1
Dla wielu z nas biuro sta�o si� miejscem, w którym sp�dzamy najwi�cej czasu w ci�gu dnia. Dlatego firma Dziedzic stworzy�a now� kolekcj� krzese� i foteli „24 h at work”, a w�ród nich seri� Cube, opart� w swojej budowie na profilu kwadratu.
Stylowa aran�acja biura czy recepcji od zawsze stanowi�a nieod��czn� cz�� wizerunku firmy. Gustownie dobrane meble �wiadcz� nie tylko o wysokim presti�u przedsi�biorstwa, ale równie� stanowi� wyraz szacunku dla jego klientów i pracowników. Podstaw� eleganckiej aran�acji biura stanowi zestaw wypoczynkowy CODE firmy Dziedzic. W sk�ad zestawu wychodz� ró�nego rodzaju i kszta�tu modu�y, które pozwalaj� na samodzielne zaprojektowanie sofy lub fotela.
Przeznaczeniem zestawu LEX s� obszerne, reprezentacyjne pomieszczenia, w których wita si� i przyjmuje go�ci, prowadzi wa�ne dyskusje. Bez wzgl�du na kraj pochodzenia, wykszta�cenie czy pozycj� spo�eczn� meble LEX zrobi� wra�enie i wzbudz� uczucie szacunku dla miejsca i ludzi, w otoczeniu których funkcjonuj�.
Ascetyzm formy, subtelno�� kszta�tów, kontrast br�zu drewna i bieli tkanin – to meble SPARTAN firmy Gawin. Sprawi�, �e nasza jadalnia stanie si� miejscem nie tylko funkcjonalnym, lecz tak�e pe�nym niespotykanej, wysublimowanej urody. Niemal sparta�ska w swej skromno�ci elegancja wykonanego z drewna kompletu zapewni luksus naszym codziennym posi�kom – zyskamy dzi�ki niej pe�n� uroku przestrze�, a sp�dzone w gronie rodzinnym chwile w sposób szczególny zapadn� nam w pami��.
Dobrze zbudowany, elegancki, id�cy z duchem czasu- taki w�a�nie jest Luis. Nic dziwnego wi�c, �e menagerowie z przyjemno�ci� sp�dz� z nim w pracy nawet ca�� dob�. Luis to jeden z modeli najnowszej serii krzese� firmy Dziedzic, 24h at work.
1


Grzejniki Kuchenne Sprawd� najno�ci� uwag� gdy chcesz kupi� grzejniki kuchenne. Grzejniki w kuchni nie tylko spe�niaj� funkcj� grzewcz� ale r�wnie� mog� stanowi� element dekoracyjny.

Ha�as chwilowy

Czy ludno�� nara�ona na ha�as chwilowy b�dzie zadowolona - nie wiadomo. Jedno jest pewne - tereny znajduj�ce si� pod wp�ywem tego rodzaju ha�asu b�d� ulega� degradacji pomimo prawnego stwierdzenia, �e jest dobrze.

Multiform Klose

Mo�liwo�� twoebli to propozycja jak� oferuje nam Kolekcja Mebli Klose.

Brodzik zlicowany

Brodziki lz�ciej pojawiaj� si� w naszych domach. Ich estetyczny wygl�d i ciekawe kszta�ty przyci�gaj� wzrok i sprawiaj�, �e �azienki zyskuj� niepospolity wygl�d.

Eliminator brzydkich zapach�w

Wychodz�c nappojawi�a si� marka OUST, kt�ra pozwala na skuteczne eliminowanie brzydkich zapach�w. Pozostawia �wie�o�� oraz przyjemny, delikatny oryginalny zapach.

Meble do sypialni retro

Ka�dy z nas okach, a wi�c nasza sypialnia powinna by� miejscem, kt�rego wystr�j jest przemy�lany tak samo dobrze, jak wn�trze kuchni czy �azienki.

Meble valencia

Absolutny przeb�j najnowszej kolekcji mebli Gawin, zestaw VALENCIA, przywodzi na my�l spok�j i harmoni� domowego zacisza, rodzinnych spotka� i zapachu wsp�lnych posi�k�w, za kt�rymi pod��aj� czu�e s�owa towarzysz�ce chwilom wypoczynku.