Jeste� w: Strona g��wna >> Architektura >> Ogrody, tarasy i balkonyW ostatnich tygodniach 2008 r. Nice Polska wprowadzi�a do swojej oferty zmodyfikowane skrzynie fundamentowe do si�owników w zabudowie podziemnej – METRO.
Cz�ste opady deszczu, niskie temperatury to pó�na jesie�, a wi�c ostatni dzwonek na porz�dki w ogrodzie. Zimowa aura mo�e zniszczy� drewniane powierzchnie u�ytkowane na zewn�trz. Obowi�zek ich profesjonalnego zabezpieczenia, warto po��czy� z nadaniem im zupe�nie nowego wygl�du.
Jesienna piel�gnacja ogrodu przypomina syzyfow� prac�. Opadaj�ce listowie musi by� szybko usuni�te, zanim zacznie niszczy� trawnik, czy przebarwia� kostki brukowe na alejkach. Sposobem na utrzymanie czystego ogrodu jest ci�g�e i m�cz�ce grabienie. Oleo-Mac znalaz� alternatyw�. Zamiast grabienia, zdmuchiwanie. Zamiast grabi, dmuchawa do li�ci Oleo-Mac BV 300.
Maho�? Ale jak wygl�da? To mo�e d�b? Czy raczej palisander…Tylko w jakim odcieniu? Koniec z trudnymi wyborami. Konkretn� i bardzo wygodn� pomoc klientom, którzy nie mog� zdecydowa� si� na w�a�ciwy kolor produktów ochronnych do drewna zaproponowa� ostatnio Dyrup Sp. z o.o. z �odzi. 
Taras ogrodowy jest miejscem spotka�, zabawy i odpoczynku. Komponuj�c si� z otoczeniem znacz�co wp�ywa na jego klimat. Przed nadchodz�cym latem warto przyjrze� si� tarasowym trendom, w zakresie materia�ów wykorzystywanych do ich budowy.


Grzejniki Kuchenne Sprawd� najno�ci� uwag� gdy chcesz kupi� grzejniki kuchenne. Grzejniki w kuchni nie tylko spe�niaj� funkcj� grzewcz� ale r�wnie� mog� stanowi� element dekoracyjny.

Ha�as chwilowy

Czy ludno�� nara�ona na ha�as chwilowy b�dzie zadowolona - nie wiadomo. Jedno jest pewne - tereny znajduj�ce si� pod wp�ywem tego rodzaju ha�asu b�d� ulega� degradacji pomimo prawnego stwierdzenia, �e jest dobrze.

Multiform Klose

Mo�liwo�� twoebli to propozycja jak� oferuje nam Kolekcja Mebli Klose.

Brodzik zlicowany

Brodziki lz�ciej pojawiaj� si� w naszych domach. Ich estetyczny wygl�d i ciekawe kszta�ty przyci�gaj� wzrok i sprawiaj�, �e �azienki zyskuj� niepospolity wygl�d.

Eliminator brzydkich zapach�w

Wychodz�c nappojawi�a si� marka OUST, kt�ra pozwala na skuteczne eliminowanie brzydkich zapach�w. Pozostawia �wie�o�� oraz przyjemny, delikatny oryginalny zapach.

Meble do sypialni retro

Ka�dy z nas okach, a wi�c nasza sypialnia powinna by� miejscem, kt�rego wystr�j jest przemy�lany tak samo dobrze, jak wn�trze kuchni czy �azienki.

Meble valencia

Absolutny przeb�j najnowszej kolekcji mebli Gawin, zestaw VALENCIA, przywodzi na my�l spok�j i harmoni� domowego zacisza, rodzinnych spotka� i zapachu wsp�lnych posi�k�w, za kt�rymi pod��aj� czu�e s�owa towarzysz�ce chwilom wypoczynku.