Jeste� w: Strona g��wna >> Architektura >> Pokój dziecinny


1
Firma B.M Polska, wy��czny dystrybutor produktów marki Benjamin Moore, przygotowa�a specjaln� niespodziank� dla najm�odszych. Wystarczy pomalowa� pokój farb� Glow in the Dark Finish 312, wy��czy� �wiat�o i poczeka� na efekt…
Firma INTERMEBLE po raz kolejny udowadnia, �e zakup meblo�cianki to nie sentymentalna wycieczka w lata siedemdziesi�te. Najnowszy mebel w katalogu tego producenta to meblo�cianka ANTEK, ��cz�ca w sobie to, co najbardziej obecnie doceniamy – prostot�, funkcjonalno�� i rozs�dn� cen�. Okazuje si�, �e upiorne meblo�cianki z przesz�o�ci maj� swoich eleganckich i zgrabnych nast�pców.
Kolorowe zas�ony prysznicowe, mi�kkie dywaniki z postaciami z bajek – to prosty i niedrogi sposób, by zmieni� zwyk�� �azienk� w miejsce przyjazne dzieciom. Firma Sealskin proponuje do dzieci�cych �azienek kolekcje: Sebastian, Princess i Duckling.
Nie tylko fruwaj�ce py�ki ro�lin s� utrapieniem alergików. Tak�e �ywno��, tkaniny na ubrania czy bielizn�, p�yny i proszki do prania, farby i lakiery - s� cz�sto olbrzymim k�opotem dla uczuleniowców. Na tej czarnej li�cie znalaz�y si� tak�e pod�ogi.
1


Grzejniki Kuchenne Sprawd� najno�ci� uwag� gdy chcesz kupi� grzejniki kuchenne. Grzejniki w kuchni nie tylko spe�niaj� funkcj� grzewcz� ale r�wnie� mog� stanowi� element dekoracyjny.

Ha�as chwilowy

Czy ludno�� nara�ona na ha�as chwilowy b�dzie zadowolona - nie wiadomo. Jedno jest pewne - tereny znajduj�ce si� pod wp�ywem tego rodzaju ha�asu b�d� ulega� degradacji pomimo prawnego stwierdzenia, �e jest dobrze.

Multiform Klose

Mo�liwo�� twoebli to propozycja jak� oferuje nam Kolekcja Mebli Klose.

Brodzik zlicowany

Brodziki lz�ciej pojawiaj� si� w naszych domach. Ich estetyczny wygl�d i ciekawe kszta�ty przyci�gaj� wzrok i sprawiaj�, �e �azienki zyskuj� niepospolity wygl�d.

Eliminator brzydkich zapach�w

Wychodz�c nappojawi�a si� marka OUST, kt�ra pozwala na skuteczne eliminowanie brzydkich zapach�w. Pozostawia �wie�o�� oraz przyjemny, delikatny oryginalny zapach.

Meble do sypialni retro

Ka�dy z nas okach, a wi�c nasza sypialnia powinna by� miejscem, kt�rego wystr�j jest przemy�lany tak samo dobrze, jak wn�trze kuchni czy �azienki.

Meble valencia

Absolutny przeb�j najnowszej kolekcji mebli Gawin, zestaw VALENCIA, przywodzi na my�l spok�j i harmoni� domowego zacisza, rodzinnych spotka� i zapachu wsp�lnych posi�k�w, za kt�rymi pod��aj� czu�e s�owa towarzysz�ce chwilom wypoczynku.