Jeste� w: Strona g��wna >> Architektura >> Salon


Min�y czasy, w których schody mia�y pe�ni� jedynie funkcj� u�ytkow�. Dzisiaj stanowi� niezwykle stylowy element dekoracyjny podnosz�cy walory estetyczne wn�trza, w którym si� znajduj�. Tymczasem wykorzystanie technologii o�wietleniowej daje dodatkow� szans� podkre�lenia ich pi�kna i kszta�tów.

Firma Abs-Invest oferuje kominki z kamienia naturalnego, które zaskakuj� ró�norodno�ci� wzornictwa i kolorystyki, a jednocze�nie zapewni� gor�c� atmosfer� w d�ugie zimowe wieczory.
To w nim najcz�ciej sp�dzamy wi�kszo�� dnia. Jest stref� wspóln�, prawdziwie rodzinn�. Tam wypoczywamy i spotykamy si� z najbli�szymi. Salon, to bez w�tpienia najwa�niejsza przestrze� w naszych domach i mieszkaniach. Jego przestronno�� odgrywa oczywi�cie kluczowa rol�. Idea�em by�oby gdyby móg� mie� jak najwi�ksz� powierzchni�. Ten warunek nie zawsze jednak jest mo�liwy do spe�nienia.
Dom. Najwa�niejsze miejsce na �wiecie. Miejsce, do którego wracamy z przyjemno�ci�. Urz�dzamy go w indywidualny sposób. By pokaza� siebie. Szukamy inspiracji i znajdujemy odpowiednie proporcje.
Kwintesencja relaksu w otoczeniu nienachlanej elegancji – to g�ówne cechy zestawu wypoczynkowego MIAMI, nowej propozycji Fabryki Mebli Gawin. MIAMI to centrum salonu – tworzy pe�n� subtelnego luksusu wysp�, która, niczym oaza odpr�enia, zapewni wygod� nie tylko �akn�cym oddechu domownikom, lecz i spragnionym estetycznych dozna� go�ciom.


Grzejniki Kuchenne Sprawd� najno�ci� uwag� gdy chcesz kupi� grzejniki kuchenne. Grzejniki w kuchni nie tylko spe�niaj� funkcj� grzewcz� ale r�wnie� mog� stanowi� element dekoracyjny.

Ha�as chwilowy

Czy ludno�� nara�ona na ha�as chwilowy b�dzie zadowolona - nie wiadomo. Jedno jest pewne - tereny znajduj�ce si� pod wp�ywem tego rodzaju ha�asu b�d� ulega� degradacji pomimo prawnego stwierdzenia, �e jest dobrze.

Multiform Klose

Mo�liwo�� twoebli to propozycja jak� oferuje nam Kolekcja Mebli Klose.

Brodzik zlicowany

Brodziki lz�ciej pojawiaj� si� w naszych domach. Ich estetyczny wygl�d i ciekawe kszta�ty przyci�gaj� wzrok i sprawiaj�, �e �azienki zyskuj� niepospolity wygl�d.

Eliminator brzydkich zapach�w

Wychodz�c nappojawi�a si� marka OUST, kt�ra pozwala na skuteczne eliminowanie brzydkich zapach�w. Pozostawia �wie�o�� oraz przyjemny, delikatny oryginalny zapach.

Meble do sypialni retro

Ka�dy z nas okach, a wi�c nasza sypialnia powinna by� miejscem, kt�rego wystr�j jest przemy�lany tak samo dobrze, jak wn�trze kuchni czy �azienki.

Meble valencia

Absolutny przeb�j najnowszej kolekcji mebli Gawin, zestaw VALENCIA, przywodzi na my�l spok�j i harmoni� domowego zacisza, rodzinnych spotka� i zapachu wsp�lnych posi�k�w, za kt�rymi pod��aj� czu�e s�owa towarzysz�ce chwilom wypoczynku.