Jeste� w: Strona g��wna >> Architektura >> �azienka


Czer� ma w sobie szlachetno�� i elegancj�, co sprawia, �e jest kolorem odpowiednim praktycznie na ka�d� okazj�. A jak czer� odnajdzie si� w �azience? Czy b�dzie szokowa�a, czy wyda si� wyj�tkowa, a mo�e naturalna?
Pocz�tek nowego roku sk�ania do podsumowania minionych dwunastu miesi�cy. Spo�ród wielu produktów marki Cifial przedstawiamy dziewi��, które w 2008 roku cieszy�y si� najwi�kszym uznaniem klientów. Polacy najcz�ciej wybierali produkty do ma�ych �azienek, jednak o do�� charakterystycznym, nietypowym wzornictwie.
Meble �azienkowe Quadrato marki Tiger otrzyma�y dwa nowe wyko�czenia. Do podstawowego koloru, którym dotychczas by�a brylantowa biel do��czy�y: antracytowy d�b oraz czarny lakierowany na wysoki po�ysk. Nowe atrakcyjne wyko�czenia od�wie�y�y stylistyk� mebli i podkre�li�y ich klasyczn� lini�.
W sezonie grzewczym, kiedy okna w naszych domach s� szczelnie zamkni�te, w pomieszczeniach panuje zaduch. �le zaprojektowana instalacja wentylacyjna mo�e by� dla nas �ród�em uci��liwo�ci, a dla budynku nawet zagro�eniem. Ciesz�ce si� nieustannym zaufaniem urz�dzenia firmy Dospel pomog� wyeliminowa� ten problem.
W�ród ciesz�cych si� coraz wi�ksz� popularno�ci� brodzików z odp�ywem liniowym pojawi�a si� kolejna nowo�� - wedi Fundo Riofino. W tym, licuj�cym z pod�o�em brodziku, odp�yw znajduje si� na �rodku, zapewniaj�c prawid�owe odprowadzanie wody nawet przy powi�kszonych rozmiarach zestawu.


Grzejniki Kuchenne Sprawd� najno�ci� uwag� gdy chcesz kupi� grzejniki kuchenne. Grzejniki w kuchni nie tylko spe�niaj� funkcj� grzewcz� ale r�wnie� mog� stanowi� element dekoracyjny.

Ha�as chwilowy

Czy ludno�� nara�ona na ha�as chwilowy b�dzie zadowolona - nie wiadomo. Jedno jest pewne - tereny znajduj�ce si� pod wp�ywem tego rodzaju ha�asu b�d� ulega� degradacji pomimo prawnego stwierdzenia, �e jest dobrze.

Multiform Klose

Mo�liwo�� twoebli to propozycja jak� oferuje nam Kolekcja Mebli Klose.

Brodzik zlicowany

Brodziki lz�ciej pojawiaj� si� w naszych domach. Ich estetyczny wygl�d i ciekawe kszta�ty przyci�gaj� wzrok i sprawiaj�, �e �azienki zyskuj� niepospolity wygl�d.

Eliminator brzydkich zapach�w

Wychodz�c nappojawi�a si� marka OUST, kt�ra pozwala na skuteczne eliminowanie brzydkich zapach�w. Pozostawia �wie�o�� oraz przyjemny, delikatny oryginalny zapach.

Meble do sypialni retro

Ka�dy z nas okach, a wi�c nasza sypialnia powinna by� miejscem, kt�rego wystr�j jest przemy�lany tak samo dobrze, jak wn�trze kuchni czy �azienki.

Meble valencia

Absolutny przeb�j najnowszej kolekcji mebli Gawin, zestaw VALENCIA, przywodzi na my�l spok�j i harmoni� domowego zacisza, rodzinnych spotka� i zapachu wsp�lnych posi�k�w, za kt�rymi pod��aj� czu�e s�owa towarzysz�ce chwilom wypoczynku.