Jeste� w: Strona g��wna >> Architektura >> Kuchnia


W wi�kszo�ci polskich kuchni grzejników po prostu nie wida�. Ich bia�e, ma�o atrakcyjne obudowy zwykle skutecznie ukryte s� za g�stymi firanami. A mo�e warto spróbowa� inaczej? Grzejnik w przestrzeni kuchennej mo�e przecie� pe�ni� funkcje dekoracyjne, a nawet aran�acyjne. Oto kilka przyk�adów.
Zlewozmywak to jeden z najwa�niejszych elementów ka�dej kuchni. W jej wn�trzu zajmuje miejsce strategiczne – pomi�dzy lodówk� i szafk� z produktami a kuchenk�, na której potrawy przybieraj� ostateczny smak i kszta�t. Je�li szukasz gwarancji niezawodno�ci i przede wszystkim bezpiecze�stwa u�ytkowania, wybierz nowo�� firmy CCI Sp. z o.o. – zlewozmywak z linii Opus niemieckiej firmy Schock, niezwyk�e po��czenie minimalistycznego designu i najnowocze�niejszej technologii.
Bogata kolekcja nowoczesnych systemów o�wietleniowych firmy SKOFF zosta�a poszerzona o now� pozycj� – opraw� RUMBA z serii Music Line. Wykorzystanie innowacyjnej technologii LED oraz mo�liwo�� �atwego monta�u na coko�ach meblowych pozwalaj� na stworzenie ciekawego efektu dekoracyjnego, w którym rol� kreatora nastroju odgrywa �wiat�o.
Podczas urz�dzania domu czy mieszkania cz�sto zadajemy sobie pytanie: czy zdecydowa� si� na produkt �adny czy praktyczny? Wybieraj�c wentylator Venucci Silver nie musimy z niczego rezygnowa� - jedno urz�dzenie ��czy w sobie najlepsze rozwi�zania techniczne z prostot� kszta�tów i wyrafinowaniem wzornictwa.
Uwielbiasz w�oski klimat? Marzysz o delektowaniu si� aromatycznym spaghetti rodem ze s�onecznej w�oskiej wyspy? Bogate i niezwyk�e aromaty �ródziemnomorskiej kuchni, pami�tane od pierwszego spróbowania, mo�esz teraz ch�on�� w domowym zaciszu swojej kuchni… Jest to mo�liwe dzi�ki nowemu zestawowi Fabryki Mebli Gawin – Capri....


Grzejniki Kuchenne Sprawd� najno�ci� uwag� gdy chcesz kupi� grzejniki kuchenne. Grzejniki w kuchni nie tylko spe�niaj� funkcj� grzewcz� ale r�wnie� mog� stanowi� element dekoracyjny.

Ha�as chwilowy

Czy ludno�� nara�ona na ha�as chwilowy b�dzie zadowolona - nie wiadomo. Jedno jest pewne - tereny znajduj�ce si� pod wp�ywem tego rodzaju ha�asu b�d� ulega� degradacji pomimo prawnego stwierdzenia, �e jest dobrze.

Multiform Klose

Mo�liwo�� twoebli to propozycja jak� oferuje nam Kolekcja Mebli Klose.

Brodzik zlicowany

Brodziki lz�ciej pojawiaj� si� w naszych domach. Ich estetyczny wygl�d i ciekawe kszta�ty przyci�gaj� wzrok i sprawiaj�, �e �azienki zyskuj� niepospolity wygl�d.

Eliminator brzydkich zapach�w

Wychodz�c nappojawi�a si� marka OUST, kt�ra pozwala na skuteczne eliminowanie brzydkich zapach�w. Pozostawia �wie�o�� oraz przyjemny, delikatny oryginalny zapach.

Meble do sypialni retro

Ka�dy z nas okach, a wi�c nasza sypialnia powinna by� miejscem, kt�rego wystr�j jest przemy�lany tak samo dobrze, jak wn�trze kuchni czy �azienki.

Meble valencia

Absolutny przeb�j najnowszej kolekcji mebli Gawin, zestaw VALENCIA, przywodzi na my�l spok�j i harmoni� domowego zacisza, rodzinnych spotka� i zapachu wsp�lnych posi�k�w, za kt�rymi pod��aj� czu�e s�owa towarzysz�ce chwilom wypoczynku.