Jeste� w: Strona g��wna >> Architektura >> Sypialnia


Styl aran�acji, oparty na �wietlistych pastelach i wy��cznie naturalnych materia�ach, zwany popularnie skandynawskim, znajduje swoich zwolenników równie� w Polsce. Jasne barwy i delikatnie zarysowane us�ojenie to oryginalny wzór paneli pod�ogowych Klon Hartley z kolekcji Life marki Classen wpisuj�cych si� w ten minimalistyczny trend.
Sypialnia to miejsce relaksu i wypoczynku, nasz domowy azyl. Sp�dzamy w niej czas zgodnie ze swoimi upodobaniami, nierzadko marz�c o s�odkim lenistwie do po�udnia. Sen zajmuje nam oko�o o�miu godz. dziennie, uwalniaj�c nas od zm�czenia, spadków energii, rozkojarzenia, nerwowo�ci. Budz�c si� w sypialni, pe�nej stonowanych barw i naturalnego uroku, cechuj�cych zestaw Lisbona, nowy produkt firmy GAWIN, zawsze wstajemy praw� nog�.
Wprowadzony niedawno do sprzeda�y panoramiczny telewizor LCD o przek�tnej obrazu 19” to innowacyjny model w ofercie Funai, dzi�ki któremu unikniesz domowych sporów o pilota.
BELVIA – to nowo powsta�a na polskim rynku marka ekskluzywnych mebli z litego drewna. Jej filozofia to tworzenie pi�kniejszej wizji �ycia poprzez oferowanie kompleksowo opracowanej kolekcji mebli spe�niaj�cych najwy�sze �wiatowe normy.
Sypialnia to w naszych domach przestrze� najbardziej prywatna. Sypialnia nie zawsze jest du�a i przestronna, lecz koniecznie powinna spe�nia� swoje podstawowe zadanie – by� dla nas azylem, oaz� spokoju, stref� zapewniaj�c� odpr�aj�cy, wygodny wypoczynek, daj�cy nam energi� na kolejny dzie�.


Grzejniki Kuchenne Sprawd� najno�ci� uwag� gdy chcesz kupi� grzejniki kuchenne. Grzejniki w kuchni nie tylko spe�niaj� funkcj� grzewcz� ale r�wnie� mog� stanowi� element dekoracyjny.

Ha�as chwilowy

Czy ludno�� nara�ona na ha�as chwilowy b�dzie zadowolona - nie wiadomo. Jedno jest pewne - tereny znajduj�ce si� pod wp�ywem tego rodzaju ha�asu b�d� ulega� degradacji pomimo prawnego stwierdzenia, �e jest dobrze.

Multiform Klose

Mo�liwo�� twoebli to propozycja jak� oferuje nam Kolekcja Mebli Klose.

Brodzik zlicowany

Brodziki lz�ciej pojawiaj� si� w naszych domach. Ich estetyczny wygl�d i ciekawe kszta�ty przyci�gaj� wzrok i sprawiaj�, �e �azienki zyskuj� niepospolity wygl�d.

Eliminator brzydkich zapach�w

Wychodz�c nappojawi�a si� marka OUST, kt�ra pozwala na skuteczne eliminowanie brzydkich zapach�w. Pozostawia �wie�o�� oraz przyjemny, delikatny oryginalny zapach.

Meble do sypialni retro

Ka�dy z nas okach, a wi�c nasza sypialnia powinna by� miejscem, kt�rego wystr�j jest przemy�lany tak samo dobrze, jak wn�trze kuchni czy �azienki.

Meble valencia

Absolutny przeb�j najnowszej kolekcji mebli Gawin, zestaw VALENCIA, przywodzi na my�l spok�j i harmoni� domowego zacisza, rodzinnych spotka� i zapachu wsp�lnych posi�k�w, za kt�rymi pod��aj� czu�e s�owa towarzysz�ce chwilom wypoczynku.