Jeste� w: Strona g��wna >>


Meble �azienkowe Quadrato

Meble �azienkowe Quadrato marki Tiger otrzyma�y dwa nowe wyko�czenia. Do podstawowego koloru, którym dotychczas by�a brylantowa biel do��czy�y: antracytowy d�b oraz czarny lakierowany na wysoki po�ysk. Nowe atrakcyjne wyko�czenia od�wie�y�y stylistyk� mebli i podkre�li�y ich klasyczn� lini�.


Meble �azienkowe Quadrato holenderskiej marki Tiger charakteryzuje czysto�� linii i wzornicza konsekwencja. Podwieszana konstrukcja podkre�la klarown� form� bry� i nadaje im lekko�ci. Dotychczas meble dost�pne by�y wy��cznie w kolorze bia�ym, obecnie za� oferowane s� w trzech wyko�czeniach: bieli brylantowej, antracytowego d�bu oraz czerni lakierowanej na wysoki po�ysk. Meble w kolorze bia�ym i czarnym wykonane s� z MDF (fronty) oraz lakierowanej p�yty laminowanej (korpusy), za� meble w kolorze antracytowego d�bu w ca�o�ci przygotowano z p�yty melaminowanej.

W kolekcji Quadrato dost�pne s� nast�puj�ce elementy:
- szafka podumywalkowa (60x48x50 cm) z dwiema szufladami,
- s�upek wysoki (30x158x25 cm),
- s�upek niski (30x79,5x27 cm),
- lustra o wysoko�ci 70 cm i szeroko�ci 60 oraz 120 cm,
- szafka wisz�ca z drzwiami lustrzanymi o szeroko�ci 60 cm (wysoko�� 50 cm, g��boko�� 19 cm).

Szafki nadumywalkowe oraz s�upek wysoki oferowane s� w wersji z drzwiami pe�nymi oraz z drzwiami lustrzanymi dwustronnymi wykonanymi z tzw. lustra bezpiecznego. (Pomi�dzy dwie tafle lustra wklejona jest folia, która w przypadku rozbicia si� szk�a uniemo�liwia jego rozsypanie, minimalizuj�c w ten sposób ryzyko ewentualnego skaleczenia.) Standardem w kolekcji Quadrato jest system cichego domykania drzwi i szuflad, dzi�ki którym meble zamykaj� si� samoczynnie i praktycznie bezszelestnie.
Kolekcj� uzupe�niaj� umywalki ze sztucznego kamienia o szeroko�ci 60 i 120 cm oferowane w kolorach bia�ym i antracytowym. Szafk� nadumywalkow� oraz lustra mo�na wyposa�y� w eleganckie o�wietlenie halogenowe o mocy 60 W.

Dystrybutorem marki Tiger na polskim rynku jest firma Coram Poland. Wi�cej informacji o firmie i produktach mo�na znale�� na stronie internetowej www.coram.pl


Grzejniki Kuchenne Sprawd� najno�ci� uwag� gdy chcesz kupi� grzejniki kuchenne. Grzejniki w kuchni nie tylko spe�niaj� funkcj� grzewcz� ale r�wnie� mog� stanowi� element dekoracyjny.

Ha�as chwilowy

Czy ludno�� nara�ona na ha�as chwilowy b�dzie zadowolona - nie wiadomo. Jedno jest pewne - tereny znajduj�ce si� pod wp�ywem tego rodzaju ha�asu b�d� ulega� degradacji pomimo prawnego stwierdzenia, �e jest dobrze.

Multiform Klose

Mo�liwo�� twoebli to propozycja jak� oferuje nam Kolekcja Mebli Klose.

Brodzik zlicowany

Brodziki lz�ciej pojawiaj� si� w naszych domach. Ich estetyczny wygl�d i ciekawe kszta�ty przyci�gaj� wzrok i sprawiaj�, �e �azienki zyskuj� niepospolity wygl�d.

Eliminator brzydkich zapach�w

Wychodz�c nappojawi�a si� marka OUST, kt�ra pozwala na skuteczne eliminowanie brzydkich zapach�w. Pozostawia �wie�o�� oraz przyjemny, delikatny oryginalny zapach.

Meble do sypialni retro

Ka�dy z nas okach, a wi�c nasza sypialnia powinna by� miejscem, kt�rego wystr�j jest przemy�lany tak samo dobrze, jak wn�trze kuchni czy �azienki.

Meble valencia

Absolutny przeb�j najnowszej kolekcji mebli Gawin, zestaw VALENCIA, przywodzi na my�l spok�j i harmoni� domowego zacisza, rodzinnych spotka� i zapachu wsp�lnych posi�k�w, za kt�rymi pod��aj� czu�e s�owa towarzysz�ce chwilom wypoczynku.