Jeste� w: Strona g��wna >>


Stolik - lodówka od Gorenje

Produkt, który wydawa�by si� by� wizj� przysz�o�ci, jest ju� w zasi�gu r�ki. Pod��aj�c za innowacyjn� technologi� i nowoczesnymi trendami, które coraz cz�ciej goszcz� w naszych domach, firma Gorenje stworzy�a urz�dzenie, b�d�ce po��czeniem eleganckiego sto�u z funkcjonaln� lodówk�. Przed Pa�stwem jedyny w swoim rodzaju Smart Table s�owe�skiej firmy Gorenje!

Zmieniaj� si� nasze domy, zmienia si� tak�e nasz styl �ycia. Coraz bardziej nowoczesne wn�trza potrzebuj� coraz bardziej innowacyjnego wyposa�enia. Smart Table to ekskluzywny element futurystycznej kuchni, który nie jest zwyk�ym gad�etem. Produkt powsta� z my�l� o skróceniu �cie�ki pomi�dzy lodówk� i miejscem konsumpcji posi�ków. Urz�dzenie jest przyk�adem aktywnego rozwoju firmy, uwzgl�dniaj�cym nowe technologie i wi�ksz� u�yteczno�� produktów – tym samym Gorenje aspiruje do rangi najbardziej innowacyjnej i designerskiej na �wiecie korporacji produkuj�cej urz�dzenia AGD.


Na wyci�gni�cie r�ki

Po��czenie eleganckiego sto�u z funkcjonaln� lodówk� to unikalne rozwi�zanie dla osób ceni�cych sobie wygod� i czas. Gdy rano mamy ochot� na pyszne �niadanie, jogurt i �wie�e owoce, nie musimy ju� biec do kuchni. Wystarczy, �e wci�niemy przycisk i okre�lone produkty dos�ownie wje�d�aj� na �rodek sto�u z umieszczonej poni�ej blatu komory lodówki.
Wbudowanie lodówki w centraln� cz�� sto�u powoduje, �e wszystko jest �atwo dost�pne. Zaraz po obiedzie mo�emy zaserwowa� smaczny deser, sch�odzone napoje lub przek�ski.
Coraz cz�ciej u�ywamy tradycyjnych lodówek do przechowywania wcze�niej przygotowanych posi�ków, napojów oraz innych artyku�ów spo�ywczych. Kiedy, np. rano nie mamy czasu chowa� z powrotem do ch�odziarki wszystkich produktów, z pomoc� przychodzi nam rewolucyjny Smart Table marki Gorenje. Po zjedzeniu posi�ku wystarczy jedynie po�o�y� jedzenie na odpowiednich pó�kach i wcisn�� przycisk.


Zaskoczy go�ci


Smart Table idealnie sprawdzi si� zarówno podczas imprez rodzinnych jak i spotka� biznesowych. Zachwyci nie tylko wyj�tkowym designem, ale tak�e swoj� funkcjonalno�ci�. Nasi go�cie b�d� pod du�ym wra�eniem, gdy w jednej chwili ze �rodka eleganckiego sto�u wy�oni si� mini lodówka ze smacznymi przek�skami i sch�odzonymi napojami.Lodówka dobra na wszystko


Smart Table jest idealny do przechowywania owoców, warzyw, przetworów, d�emów, deserów, a tak�e serów, w�dlin oraz ró�norodnych przek�sek. Mini lodówka znakomicie sch�odzi równie� mleko, soki oraz wino.


Luksusowa innowacja
Coraz cz�ciej w naszych wn�trzach go�ci nowoczesny styl przypominaj�cy klimat innowacyjnej fabryki lub laboratorium. Jego charakterystycznym elementem jest bardzo specyficzne, techniczne o�wietlenie. Smart Table idealnie dopasuje si� do pomieszczenia zaaran�owanego w takim klimacie. Jej wyrafinowany charakter podkre�laj� ma�e lampki, które znajduj� si� w sklepieniu lodówki.
Dopasuje si� do ka�dego wn�trza

Presti�owe urz�dzenie, jakim jest Smart Table, zosta�o skonstruowane z naturalnych materia�ów takich jak drewno, kamie� oraz szk�o. Marka Gorenje oferuje kilkana�cie rodzajów wyko�cze�. W�ród blatów z drewna dost�pne s� odcienie: topoli, orzecha w�oskiego, klonu, wi�ni czy ciemnego wenge. W blatach z granitu mo�emy wybiera� natomiast pomi�dzy wyko�czeniami: marmurowa czerwie�, galaktyczna czer� oraz piasek pustyni. Czer�, niebieski, z�oty, srebrny, bia�y i czerwony – to kolory szklanych wyko�cze�. Dekoracyjna obudowa lodówki wbudowanej w stolik wykonana jest natomiast ze stali nierdzewnej.

Ze wzgl�du na wygod� u�ytkowania Smart Table firmy Gorenje jest znakomitym rozwi�zaniem do jadalni czy te� du�ej kuchni, jak równie� salonu - w szczególno�ci, gdy znajduje si� on w drugim ko�cu mieszkania. Tak wytworny produkt b�dzie tak�e idealnym wyposa�eniem, m.in. biura kadry zarz�dzaj�cej, apartamentu hotelowego, klubu golfowego, kasyna czy te� centrum odnowy biologicznej.


Dane techniczne

Pojemno��: 90 l brutto
Temperatura ch�odzenia: 1oC - 15oC
Odmra�anie: automatyczne
Sterowanie: elektroniczne
Otwieranie: pionowe, zdalnie sterowane
Zu�ycie energii: 0,37 kW/24h
Moc: 200 W
Wymiary:
- 170 cm – �rednica sto�u
- 93,3 cm – �rednica lodówki
- 75 cm - wysoko�� urz�dzenia
Waga:
- 184 kg - stó� z blatem drewnianym
- 192 kg - stó� z blatem szklanym
- 192 kg - stó� z blatem kamiennym
- 107 kg - lodówka
Cena: od 44 tys. z� w zale�no�ci od wyko�czenia blatu


Grzejniki Kuchenne Sprawd� najno�ci� uwag� gdy chcesz kupi� grzejniki kuchenne. Grzejniki w kuchni nie tylko spe�niaj� funkcj� grzewcz� ale r�wnie� mog� stanowi� element dekoracyjny.

Ha�as chwilowy

Czy ludno�� nara�ona na ha�as chwilowy b�dzie zadowolona - nie wiadomo. Jedno jest pewne - tereny znajduj�ce si� pod wp�ywem tego rodzaju ha�asu b�d� ulega� degradacji pomimo prawnego stwierdzenia, �e jest dobrze.

Multiform Klose

Mo�liwo�� twoebli to propozycja jak� oferuje nam Kolekcja Mebli Klose.

Brodzik zlicowany

Brodziki lz�ciej pojawiaj� si� w naszych domach. Ich estetyczny wygl�d i ciekawe kszta�ty przyci�gaj� wzrok i sprawiaj�, �e �azienki zyskuj� niepospolity wygl�d.

Eliminator brzydkich zapach�w

Wychodz�c nappojawi�a si� marka OUST, kt�ra pozwala na skuteczne eliminowanie brzydkich zapach�w. Pozostawia �wie�o�� oraz przyjemny, delikatny oryginalny zapach.

Meble do sypialni retro

Ka�dy z nas okach, a wi�c nasza sypialnia powinna by� miejscem, kt�rego wystr�j jest przemy�lany tak samo dobrze, jak wn�trze kuchni czy �azienki.

Meble valencia

Absolutny przeb�j najnowszej kolekcji mebli Gawin, zestaw VALENCIA, przywodzi na my�l spok�j i harmoni� domowego zacisza, rodzinnych spotka� i zapachu wsp�lnych posi�k�w, za kt�rymi pod��aj� czu�e s�owa towarzysz�ce chwilom wypoczynku.