Jeste� w: Strona g��wna >>


Dywan idealny pod choink�

W grudniu spó�ka Sklepy KOMFORT SA, lider rynku pokry� pod�ogowych w Polsce, ma dla swoich klientów wyj�tkow� ofert� – przygotowane na wy��czno�� dwie nowe kolekcje wysokiej jako�ci dywanów. Dzi�ki swej oryginalno�ci oraz nowoczesnemu i unikalnemu wzornictwu dywany pozwalaj� na �wi�teczne odnowienie ka�dego mieszkania. Doskonale nadaj� si� tak�e na niepowtarzalny gwiazdkowy prezent.

Sie� KOMFORT stale rozszerza swoj� bogat� ofert� dywanów. Do sprzeda�y trafi�y jedyne w swoim rodzaju kolekcje dywanów KONGO oraz TRIPLEX. Szczególnie w okresie przed�wi�tecznym, s� ciekaw� propozycj� dla osób pragn�cych w prosty sposób od�wie�y� swoje wn�trze i nada� mu niepowtarzalny charakter. Wymiana dywanu pozwala bowiem, przy niewielkim nak�adzie pracy oraz stosunkowo niedu�ym kosztem, na zupe�nie nowe zaaran�owanie mieszkania i dostosowanie go do najmodniejszych w bran�y wn�trzarskiej trendów. Wymiana dywanu pozwala na zmian� kolorystyki wn�trza. Mo�emy dzi�ki temu prostemu zabiegowi uzyska� np. efekt wi�kszej przytulno�ci i stworzenia bardziej przyjaznej atmosfery.

Dywany z kolekcji KONGO oraz TRIPLEX wnosz� now� jako�� do polskich domów. Posiadaj� wyj�tkowe wzornictwo i kolorystyk�. Charakteryzuj� si� wysok� jako�ci� wykonania, równie� stworzon� na wy��czno�� dla Sklepów KOMFORT SA. Do ich produkcji u�yta zosta�a gruba prz�dza polipropylenowa typu heat-set frise.

Cech� wyró�niaj�c� kolekcj� TRIPLEX jest zastosowanie trzech wysoko�ci runa. Wielopoziomowo�� uzyskana zosta�a poprzez u�ycie runa strzy�onego, runa p�telkowego oraz p�askiego tkania. Dzi�ki tej ciekawej strukturze powsta�a interesuj�ca kolekcja dywanów z reliefem. Wzornictwo oparte jest o proste uk�ady geometryczne (np. desenie „ALOKI” i „DEVI”), których motywy podkre�laj� dzia�anie potrójnego reliefu. Szczególnie interesuj�cy jest prosty dese� „BARID”, oparty o motyw krzy�ykowy, który nawi�zuje do najnowszych trendów we wzornictwie.

Nowo�ci� w kolekcji KONGO jest zastosowanie jednocze�nie w okrywie dywanu runa i p�telki, co daje interesuj�cy efekt melan�u koloru i struktury. To sprawia, �e dywany te dobrze prezentuj� si� szczególnie w wi�kszych pomieszczeniach. Z kolei gruba prz�dza wzbogacona p�telk� i kolorem podkre�la mi�kko�� wyrobu i doskonale „ociepla” wn�trze. Dywany przykuwaj� te� uwag� ciekawym wzornictwem. W KONGO dominuje du�a skala motywu, np. podzia�y p�aszczyznowe po �uku w deseniu „KEFI” lub motyw nawi�zuj�cy do modnego rysunku s�oi drewna w deseniu „KORBIT”.
Kolorystyka obu kolekcji dywanów to coraz cz�ciej poszukiwane przez klientów zestawy wanilii, ciemnego be�u i czekoladowego br�zu oraz modne ostatnio, bardziej odwa�ne zestawienie kolorów amarylis, a tak�e czarnego i kremowego.

Dywany z obu kolekcji to nowo�� na rynku, dost�pna wy��cznie w Sklepach KOMFORT SA. Dywany TRIPLEX kosztuj� w zale�no�ci od rozmiaru, od 29,95 z� (50x70 cm), do 549 z� (200x280 cm). Z kolei najmniejszy rozmiar dywanu z kolekcji KONGO (66x120 cm) sprzedawany jest w cenie 99 z�, natomiast rozmiary wi�ksze, idealnie pasuj�ce do du�ych powierzchni - np. 160x220 cm, s� w cenie 449 z�, a 200x280 cm za 699 z�. W gor�cym okresie przed�wi�tecznych zakupów kolekcje te stanowi� interesuj�ce rozszerzenie oferty handlowej. Nowe dywany przygotowane zosta�y z my�l� o klientach poszukuj�cych niebagatelnych rozwi�za� w aran�acji swoich pod�óg. Po�o�enie dywanu w dodatku nie jest pracoch�onne. Grudniowa oferta KOMFORTU powinna zainteresowa� wi�c tych, którzy pragn� zmian we wn�trzu swego domu, a jednocze�nie szukaj� oryginalnego, idealnego prezentu pod choink�.

Sklepy KOMFORT SA oferuj� równie� klientom szeroki wybór akcesoriów niezb�dnych do w�a�ciwego u�ytkowania dywanów i chodników. Szczególnie praktyczna jest mata antypo�lizgowa uniemo�liwiaj�ca ich przemieszczanie si� i fa�dowanie podczas codziennego chodzenia. Jej rozmiar powinien by� 5-10 cm mniejszy od rozmiaru kobierca. U�o�enie jest bardzo proste: uk�ada si� j� bezpo�rednio pod dywanem lub chodnikiem. Nie wymaga mocowania do pod�o�a. Mat� mo�na stosowa� na ró�nego rodzaju powierzchnie (panele, drewno oraz terakota). Mata w rozmiarze 160x280 cm dost�pna jest ju� w cenie 84,95 z�.
Klienci Sklepów KOMFORT SA, aby przez d�ugi czas móc w pe�ni odczuwa� satysfakcj� i przyjemno�� z zakupu nowego dywanu, mog� zaopatrywa� si� te� w �ciereczk� do plam FLECK&WEG. Produkt ten, kosztuje jedynie 2,95 z�, a skutecznie usuwa najtrudniejsze do wywabienia plamy z t�uszczu czy pasty do butów, których normalnie nie usuniemy za pomoc� wody.

Sklepy KOMFORT SA posiadaj� w asortymencie ponad 2 tys. krajowych i importowanych dywanów w szerokiej palecie barw, wzorów oraz rodzaju u�ytego do produkcji w�ókna. Oferta spó�ki jest teraz szczególnie ciekawa, poniewa� do ko�ca roku trwa promocja na wybrane artyku�y z tej bran�y. Ceny du�ej cz�ci z nich obni�ono nawet do 50%. Dywany, podobnie jak i inne towary, w atrakcyjnych ni�szych o 10% cenach, mo�na zamawia� te� za po�rednictwem e-sklepu.


Grzejniki Kuchenne Sprawd� najno�ci� uwag� gdy chcesz kupi� grzejniki kuchenne. Grzejniki w kuchni nie tylko spe�niaj� funkcj� grzewcz� ale r�wnie� mog� stanowi� element dekoracyjny.

Ha�as chwilowy

Czy ludno�� nara�ona na ha�as chwilowy b�dzie zadowolona - nie wiadomo. Jedno jest pewne - tereny znajduj�ce si� pod wp�ywem tego rodzaju ha�asu b�d� ulega� degradacji pomimo prawnego stwierdzenia, �e jest dobrze.

Multiform Klose

Mo�liwo�� twoebli to propozycja jak� oferuje nam Kolekcja Mebli Klose.

Brodzik zlicowany

Brodziki lz�ciej pojawiaj� si� w naszych domach. Ich estetyczny wygl�d i ciekawe kszta�ty przyci�gaj� wzrok i sprawiaj�, �e �azienki zyskuj� niepospolity wygl�d.

Eliminator brzydkich zapach�w

Wychodz�c nappojawi�a si� marka OUST, kt�ra pozwala na skuteczne eliminowanie brzydkich zapach�w. Pozostawia �wie�o�� oraz przyjemny, delikatny oryginalny zapach.

Meble do sypialni retro

Ka�dy z nas okach, a wi�c nasza sypialnia powinna by� miejscem, kt�rego wystr�j jest przemy�lany tak samo dobrze, jak wn�trze kuchni czy �azienki.

Meble valencia

Absolutny przeb�j najnowszej kolekcji mebli Gawin, zestaw VALENCIA, przywodzi na my�l spok�j i harmoni� domowego zacisza, rodzinnych spotka� i zapachu wsp�lnych posi�k�w, za kt�rymi pod��aj� czu�e s�owa towarzysz�ce chwilom wypoczynku.