Jeste� w: Strona g��wna >>


Krzes�o biurowe Lucas

Krzes�o to najwa�niejszy mebel w biurze dlatego jego w�a�ciwy kszta�t i profil s� bardzo wa�nymi elementami, decyduj�cymi o naszej wygodzie i komforcie pracy. Firma Dziedzic od lat zajmuje si� produkcj� foteli i krzese� dostosowanych do pracy siedz�cej.


Kolekcja mebli biurowych „24 h at work” firmy Dziedzic to zestaw funkcjonalnych i nowoczesnych foteli i krzese�, które idealnie dopasowuj� si� do swojego u�ytkownika. Krzes�o Lucas z tej kolekcji to harmonijne po��czenie pi�kna i dobrego smaku.

Technologia tych mebli opiera si� na ergonomii, dzi�ki czemu s� one idealnie dostosowane do naszych potrzeb, a przy tym zapewniaj� niepowtarzalne doznania estetyczne.

Prosta elegancja
Krzes�o stacjonarne Lucas z kolekcji „24 h at work” to propozycja dla wszystkich, którzy lubi� ��czy� nowoczesne trendy z tradycj�. Przykuwa ono uwag� swoim designerskim kszta�tem. U�ycie najlepszej jako�ci materia�ów, dba�o�� o wyko�czenie i zachowanie zasad ergonomii sprawia, �e to z pozoru zwyk�e krzes�o zapewni nam komfort pracy przez wiele godzin.

Krzes�o Lucas to klasyczny mebel, który doskonale sprawdzi si� w przestrzeni biurowej – zarówno do pracy przy komputerze, jak i w sali konferencyjnej czy poczekalni. To gustowny dodatek do aran�acji wn�trza, który doda mu elegancji i smaku. Nawet szef wielkiej korporacji nie powstydzi si� takiego krzes�a.

Dopasowany do Ciebie

Krzes�o Lucas dost�pne jest w dwóch modelach – bez i z drewnianymi pod�okietnikami, które dodatkowo podnosz� komfort pracy. Ponadto mo�emy wybra� wersj� z wyko�czeniem wykonanym w chromie, aluminium lub w kolorze czarnym, a tak�e dobra� jeden z ponad 80 kolorów obicia i rodzaj drewna, z którego s� zrobione pod�okietniki. Wielo�� wzorów pozwala dopasowa� krzes�o Lucas do ka�dego wn�trza, aby pasowa�o do pozosta�ych mebli. Krzes�a i fotele firmy Dziedzic to pewno�� najwy�szej klasy materia�ów i technologii. Firma zapewnia 3 lata gwarancji na ka�dy mebel z serii „24 h at work”.

Krzes�o biurowe Lucas, seria 24h at work- cena od 375 z� brutto.
Producent: Dziedzic Sp. z o.o., ul. ��cza�ska 3, 46-100 Namys�ów


Grzejniki Kuchenne Sprawd� najno�ci� uwag� gdy chcesz kupi� grzejniki kuchenne. Grzejniki w kuchni nie tylko spe�niaj� funkcj� grzewcz� ale r�wnie� mog� stanowi� element dekoracyjny.

Ha�as chwilowy

Czy ludno�� nara�ona na ha�as chwilowy b�dzie zadowolona - nie wiadomo. Jedno jest pewne - tereny znajduj�ce si� pod wp�ywem tego rodzaju ha�asu b�d� ulega� degradacji pomimo prawnego stwierdzenia, �e jest dobrze.

Multiform Klose

Mo�liwo�� twoebli to propozycja jak� oferuje nam Kolekcja Mebli Klose.

Brodzik zlicowany

Brodziki lz�ciej pojawiaj� si� w naszych domach. Ich estetyczny wygl�d i ciekawe kszta�ty przyci�gaj� wzrok i sprawiaj�, �e �azienki zyskuj� niepospolity wygl�d.

Eliminator brzydkich zapach�w

Wychodz�c nappojawi�a si� marka OUST, kt�ra pozwala na skuteczne eliminowanie brzydkich zapach�w. Pozostawia �wie�o�� oraz przyjemny, delikatny oryginalny zapach.

Meble do sypialni retro

Ka�dy z nas okach, a wi�c nasza sypialnia powinna by� miejscem, kt�rego wystr�j jest przemy�lany tak samo dobrze, jak wn�trze kuchni czy �azienki.

Meble valencia

Absolutny przeb�j najnowszej kolekcji mebli Gawin, zestaw VALENCIA, przywodzi na my�l spok�j i harmoni� domowego zacisza, rodzinnych spotka� i zapachu wsp�lnych posi�k�w, za kt�rymi pod��aj� czu�e s�owa towarzysz�ce chwilom wypoczynku.